Over O&O en het Leernetwerk

 

OVER OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN

Opleiden & Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van IRIS. Werken bij IRIS betekent blijvend leren en ontwikkelen.

Het Leernetwerk O&O is een actief samenwerkingsverband tussen de scholen van IRIS. Alle aspecten van opleiden en ontwikkelen (O&O) binnen IRIS en de scholen komen samen in het Leernetwerk. Het zorgt voor een duidelijke interne profilering van O&O voor alle medewerkers van IRIS.Het Leernetwerk wil een slagvaardig leernetwerk zijn binnen IRIS, dat door de scholen wordt gedragen en is gericht op alle medewerkers: studenten, docenten, ondersteunend personeel en management.

Essentieel in de ontwikkeling van een slagvaardig leernetwerk voor opleiden en ontwikkelen voor IRIS is het (h)erkennen van de kracht binnen elke school en het bundelen van deze krachten tussen de scholen. In een leernetwerk komen ontwikkeling en opleiding van studenten en het zittende personeel samen. De kwaliteit van het primaire proces (het opleiden van leerlingen) blijft daarbij leidend.

LEREN EN GEDRAG
Opleiden en Ontwikkelen gaat ook over leren en gedrag. Een definitie van leren zegt dat er pas sprake is van leren bij zichtbare gedragsverandering, dus is het belangrijk om te zien op welke manieren mensen ondersteund kunnen worden in het aanleren van ander gedrag. Daarbij wordt,  ondanks allerlei bezwaren tegen het begrip, steeds meer gebruik maakt van Competenties die ook een plaats krijgen in de functiebeschrijvingen en competentiekaarten (bekwaamheidseisen) die binnen IRIS worden gebruikt. Grofweg is er bij competenties sprake van een tweedeling in ambachtelijke bekwaamheden (vooral beroeps-kennis en vak-vaardigheden ) en het persoonlijk professioneel functioneren (hoe motivatie en persoonskenmerken het professionele gedrag beïnvloeden). Hoe competent iemand is wordt, zeker in het onderwijs, vooral zichtbaar in aspecten van de Communicatie ( mondeling en schriftelijk). Vandaar dat Gespreksvaardigheden een belangrijke vaardigheidsonderdeel vormen in allerlei vormen van opleiden en ontwikkelen.

ORGANISATIE LEERNETWERK O&O
Het Leernetwerk O&O begint in de school. In iedere IRIS-school is een netwerkcoördinator O&O actief. Dit is de "trekker" van O&O binnen de school. Hij/zij cooördineert, stimuleert, ondersteunt en faciliteert op het gebied van Opleiden en Ontwikkelen binnen de school en vormt een brug naar IRIS-brede samenwerking ter versterking. De netwerkcoördinator stimuleert tussenschoolse samenwerking en heeft hierover nauw contact met de coördinatoren van de andere scholen. Gedurende het jaar vindt overleg plaats tussen de netwerkcoördinatoren. Aan dit overleg nemen ook de interne opleider en de managementadviseur HR deel.

De netwerkcoördinator IRIS vervult bovenschools de spilfunctie qua organisatie en planning van activiteiten die ontstaan vanuit het Leernetwerk O&O (website, organisatie onderwijsmiddagen en onderwijsdag, tussentijdse O&O activiteiten en redactie van het blad "De professional aan het woord").