DOELGROEPEN


STUDENTEN

1. Docenten in opleiding
Studenten van de eerste graads en tweede graads lerarenopleidingen die bij ons hun opleiding op school volgen krijgen in de eindfase van hun opleiding de zelfstandige verantwoordelijkheid voor een eigen klas. Dat levert een hoogwaardige opleidingsplaats op in een krachtige leeromgeving. Zeker als deze leeromgeving is ingebed in een integrale onderzoeks-, opleidings- en begeleidingsstructuur vanuit één van de opleidingsscholen waaraan de IRIS-scholen verbonden zijn (ECL/KMC aan de AONHW en HBM/HVC/THA aan de ROSA Opleidingsschool)

2. Andere student-doelgroepen
Via het opleiden in de school komen geheel nieuwe groepen studenten de scholen binnen. Het zijn enerzijds universitaire studenten die een educatieve minor volgen: zij halen een beperkte tweedegraads bevoegdheid in kortere tijd. Vaak studeren zij na dit scholingstraject door voor hun eerstegraads bevoegdheid.
Anderzijds kennen we sinds kort studenten uit het project Eerst-De-Klas: dat zijn vooral bètastudenten met hoge afstudeercijfers die in een volledige aanstelling van drie dagen op een school een docentenopleiding krijgen van anderhalf jaar. Naast de drie lesdagen volgen zij een dag in de week de lerarenopleiding en werken zij een dag in de week in een bedrijf. Na afloop van hun opleiding hopen wij deze studenten te behouden voor het onderwijs.

3. Opleidingsplaatsen
IRIS kent vacatures voor opleidingsplaatsen (voorheen stageplaatsen).
Op dit moment bieden wij aan 150 mensen een opleidingsplaats. 
 

STARTEND PERSONEEL

Voor mensen die bij IRIS hun loopbaan starten of die tijdens hun loopbaan overstappen naar IRIS ontwikkelen we een gestructureerd inwerk- en begeleidingstraject.
Daarin zijn zowel de werkbegeleiding die op de inhoud van het werk en de praktische uitvoering is gericht als vormen van coaching opgenomen die het professioneel functioneren begeleiden ( met o.a. thema’s als timemanagement, reflecteren, feedback geven en ontvangen, voorbereiden op functionerings- en beoordelingsgesprekken).

Daarbij benutten we de jarenlange ervaring die in de Opleidingsschool is opgedaan met deze vormen van begeleiding en van de grote groep opgeleide werkplekbegeleiders (SPD’s SchoolPracticumDocenten) en coaches in de scholen.
 

ERVAREN PERSONEEL

Vanuit de gesprekscyclus komen meer en meer scholingsvragen van ervaren personeelsleden. Verheugend is dat we steeds beter in staat zijn om dit soort activiteiten zelf te organiseren en deels zelf uit te voeren door de opgebouwde interne expertise op dit gebied.

Voorbeelden van opleidingsactiviteiten die op dit moment plaatsvinden zijn:

 • training activerend lesgeven;
 • training Toetsbeleid vanuit RTTI;
 • omgaan met een lastige klas;
 • het voeren van gesprekken met ouders;
 • de klas als team (training en begeleiding van leerlingen 2 HAVO, hun mentoren en hun vakdocenten);
 • motiveren, inspireren en grenzen stellen in de bovenbouw van het VWO;
 • mentortrainingen;
 • teamactiviteiten rond Havo-didactiek;
 • training voor projectbegeleidende docenten;
 • individuele coaching van docenten rond klassenorganisatie;
 • coaching van coördinatoren;
 • interne trajecten voor werkplekbegeleiders en coaches van studenten en docenten;
 • NiME opleiding voor excellente docenten: Master Professioneel Meesterschap en Master Academisch Meesterschap (www.mastersineducatie.nl) ;
 • OOP teamontwikkeling rond Kernkwaliteiten;
 • individuele OOP ondersteuning en coaching.

De medewerkers van IRIS krijgen volop de gelegenheid te werken aan individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling (voornamelijk via teamleren, sectieleren, inzet op vakspecifieke vragen en in samenhang met urgentie in de schoolontwikkeling). Om de IRIS-brede samenwerking te bevorderen zijn op alle scholen drie dezelfde onderwijsmiddagen en een onderwijsdag in de schoolagenda vastgelegd. Op deze middagen wordt geen les gegeven. Medewerkers kunnen tijdens deze middagen "in rust" werken aan ontwikkeling, al dan niet IRIS-breed.

 

SCHOOLLEIDING (teamleiding/directie)

Leiderschap vormt een belangrijk thema binnen IRIS. Gezamenlijk is een visie op leiderschap en een droombeeld teamleiders ontwikkeld, een intensief traject waarin de dialoog met alle schoolleiders (teamleiders en eindverantwoordelijk schoolleiders) is gevoerd. Hierdoor is een gedragen beeld van de integrale schoolleider ontstaan. Alle schoolleiders van IRIS ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar om van en met elkaar te leren. Momenteel worden in samenspraak met de schoolleiders leerplaatsen ontwikkeld waarin kleinere groepen schoolleiders op basis van een gezamenlijke leervraag/-thema met elkaar aan de slag gaan op een door henzelf gekozen wijze. Hiermee wordt nauw aangesloten bij de individuele leerbehoefte en is constante aandacht voor ontwikkeling van de schoolleiding. Tevens wordt nagedacht over de inbedding in het schoolleidersregister. Een denktank van schoolleiders ondersteund vanuit het bestuursbureau is de motor achter dit proces.